Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

AGM - eco solutions / tretman otpadnih voda

Tehnologija, consulting, oprema i sve ostalo za tretman otpadnih voda

*** Ekskluzivni i ovlašteni distributer opreme robne marke ISEA Italija

 Legislativa -Tretman otpadnih voda / Legislation-wastewater treatment

Aktuelna zakonska regulativa - zakoni, pravilnici, propisi,

uredbe, odluke i sli?no iz oblasti tretmana otpadnih voda

* Ovo je zasigurno jedina stranica na kojoj je prikupljena kompletna legislativa - zbornik


Zakona, Pravilnika, Uredbi i drugih propisa iz zemalja regije koja je relevantna za tretman otpadnih voda. *


* Ovdje mo?ete sljede?i postavljene Link - ove, sve to prona?i, pro?itati i download - ati.

A) Legislativa u Evropskoj Uniji:

1. Najva?niji propisi i direktive Evropske Unije za - VODE

2. Direktiva Evropske Unije 91/271/EEC - integralni prijevod na BHS-jezike

3. Legislativa iz oblasti tretmana otpadnih voda u zemljama Regije Zapadnog Balkana   

B) Legislativa u Bosni i Hercegovini:

1. E.N. Norme - Okolinski i sigurnosni propisi kod gradjenja,

2. Lista zakona-propisa releventnih za okoli? u BiH, 

 C) Legislativa u Federaciji Bosni i Hercegovini:

1. Zakon o zastiti okolisa ? (Sl.n. FBiH, broj 33/03),

2. Zakon o vodama ? (Sl.n. FBiH 70/06),

 3. Uredba o uslovima ispu?tanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme

javne kanalizacije - ( Sl.n.FBiH, broj 4/12),

4. Uredba o opasnim i ?tetnim materijama u vodama ? (30.05.2007.),

5. Pravilnik o kategorijama otpada sa listama,    

6. Pravilnik o registrima postrojenja i zagadjivanjima ,

7. Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoli? ,

8. Pravilnik o rokovima za podno?enje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i

postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o za?titi okoli?a,

9. Pravilnik o uslovima za podnosenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i

postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o za?titi okoli?a,

10. Skraceno uputstvo nacina i procedura za sticanje okolinske dozvole (Ze-do kanton / FBiH)

D) Legislativa u Republici Srpskoj:

1. Zakon o za?titi ?ivotne sredine (SL.gl. RS , broj 28/07),

2. Zakon o vodama ? (Sl.gl. RS, broj 50/06),

3. Pravilnik o uslovima za ispu?tanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju

? (Sl.gl. RS, broj 44/01),

4. Pravilnik o uslovima ispu?tanja otpadnih voda u povr?inske vode

? (Sl.gl. RS", broj 44/01)

5. Pravilnik o nacinu i metodama odredjivanja stepena zagadjenosti otpadnih voda

- (Sl.gl.RS 44/01)

6. Pravilnik o mjerama zastite, nacinu odredjivanja i odrzavanja zona i pojaseva sanitarne

za?tite - R.Srpska

 E) Legislativa u Br?ko Distriktu Bosne i Hercegovine:

1. Zakon o za?titi ?ivotne sredine (Sl. Glasnik DB, broj 24/04, 1/05),

2. Zakon o za?titi voda (Sl. Glasnik DB, broj 25/04, 1/05)

3. Zakon o za?titi prirode (Sl.Glasnik iz 2004.)

            Naravno na?a oprema u skladu je i sa zakonima, pravilnicima i propisima :

- Hrvatske, Srbije i Crne Gore   

 F) Legislativa u Republici Hrvatskoj:

1. Zakon o vodama - R.Hrvatska (NN 107/95,150/05)

2. Pravilnik o grani?nim vrijednostima pokazatelja opasnih tvari u otpadnim vodama

- R.Hrvatska (NN 40/99)

 3. Zakon o za?titi okoli?a - R.Hrvatska (10.10.2007.)

G) Legislativa u Republici Srbiji:

1. Zakon o vodama-Sl.glasnik RS,br.30-2010, 93-2012 i 101-2016)

2. Uredba o granicnim vrednostima emisije zagadjujucih materija u vode-Sl.glasnik RS,br.67-2011 i 48-2012 )

H) Legislativa u Republici Crnoj Gori:

1. Zakon o ?ivotnoj sredini - R.Crna Gora (Sl.l.12/96,55/00) 

2. Zakon o vodama - R.Crna Gora (Sl.l.16/95)   

3. Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehni?kim uslovima za ispu?tanje otpadnih voda

u recipijent - (Sl.l. RCG 48/08)    

I) Legislativa u Republici Makedoniji:                                                                                    

1. Zakon za vodite - Republika Makedonija (Sl.v. 87/08)  

2. Zakon za ?ivotnata sredina - Republika Makedonija (Sl.v. 53/05)        

3. Uredba za klasifikacija na vodite - Republika Makedonija (Sl.v. 18/99)

- Ovdje mo?ete pogledati kompletnu zakonsku regulativu iz ove oblasti i

jo? toga

Kontakt-forma

Početna

Na vrh

Kontakt-info

AGM - eco solutions: Video - Ugradnja opreme

AGM - eco solutions: Slike ugradnje opreme

Facebook Like Button

Twitter Follow Button

Google +1 Button